TE AD Series Blunt Precision Dispensing Tips Data

TE AD Series Blunt Precision Dispensing Tips Data

*HQHUDO 3XUSRVH 'LVSHQVLQJ 7LSV

3URGXFW 'DWD 6KHHW 7( $' 6HULHV %OXQW (QG 3UHFLVLRQ 7LSV /XHU /RFN 3RO\SUR WR 6WDLQOHVV 6WHHO

3UHFLVLRQ 'LVSHQVLQJ &RPSRQHQWV 8VH ZLWK OXHU ORFN DQG OXHU VOLS V\ULQJHV DLU - SRZHUHG GLVSHQVHUV V\ULQJH EDUUHOV ERWWOHV ILW WLQJV DQG GLVSHQVLQJ VKRW YDOYHV 6LOLFRQH - IUHH SODVWLFV HQVXUH VHQVLWLYH DGKHVLYHV DSSOLHG ZLWK WKHVH SDUWV ZLOO QRW EHFRPH FRQWDPLQDWHG GXULQJ XVH $OO SURGXFWV VKLSSHG DUH LQ VHDOHG ER[HV RU SDFNV WKDW LQFOXGH ODEHO ZLWK EDWFK FRGHV 7( $' QHHGOH VHULHV FRQVLVW RI D VWDLQOHVV - VWHHO VKDIW ZLWK D GRXEOH KHOL[ SRO\SURS\OHQH KXE 7KLV SUHPLHU OLQH RI GLVSHQVLQJ QHHGOHV LV EXUU - IUHH DQG HOHFWUR - SROLVKHG VKDIW IRU XQREVWUXFWHG DQG FRQVLVWHQW PDWHULDO IORZ 6XLWDEOH IRU GLVSHQVLQJ PRVW IOXLGV DGKHVLYHV DQG VROYHQWV &HUWLILHG VLOLFRQH - IUHH FKORULGH - IUHH DQG LQGXVWULDO JUDGH VDIH IRU XVH WR SVL 7LSV DUH FRORXU FRGHG IRU JDXJH VL]H 7KH WLS IHDWXUHV D WDSHUHG LQWHUQDO GHVLJQ ZKHUH WKH VKDIW PHHWV WKH KXE WR LPSURYH IOXLG IORZ DQG UHGXFH UHVWULFWLRQ 7KLV DOORZV IRU D ORZHU SUHVVXUH WR EH XVHG IRU GLVSHQVLQJ JHOV DQG SDVWHV

6SHFLILFDWLRQV 0DWHULDO 3RO\SUR +XE 6WDLQOHVV 6WHHO 0D[LPXP 3UHVVXUH 36, 7XEH /HQJWK ´ ´ ´ ´ ´ &RQQHFWLRQ 'RXEOH +HOL[ /XHU /RFN 3DFN 6L]HV RU )ORZ 3DWWHUQ 6WUDLJKW &RPPRGLW\ &RGH 2ULJLQ 86$

6XLWDEOH )RU 6LOLFRQHV 6ROGHU 3DVWH 6HDODQWV

39$ *OXHV $GKHVLYHV 6ROYHQWV )OX[HV 5HVLQV DQG PRUH

$GKHVLYH 'LVSHQVLQJ /WG SURYLGH D ZLGH UDQJH RI HTXLSPHQW RSWLRQV IRU GLVSHQVLQJ DOPRVW DOO DVVHPEO\ IOXLGV - IURP ZDWHU\ OLTXLGV VROYHQWV SULPHUV DQG DFWLYDWRUV WKURXJK WR WKLFN SDVWHV VHDODQWV VLOLFRQHV JHOV DQG HSR[LHV

Ξ ϮϬϭϵ ĚŚĞƐŝǀĞ ŝƐƉĞŶƐŝŶŐ >ƚĚ͘ ZĞĨ͘

- ϭϯϴϭϵ - ϳ

ǁǁǁ͘ĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ ƐĂůĞƐΛĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ нϰϰ ;ϬͿ ϭϵϬϴ ϲϴϲϲϲϬ

*HQHUDO 3XUSRVH 3UHFLVLRQ 7LSV

0.25” Long Dispensing Tips

Code

Gauge

Hub Colour ID

OD

Tube Length

AD712025 AD713025 AD714025 AD715025 AD716025 AD717025 AD718025 AD719025 AD720025 AD721025 AD722025 AD723025 AD724025 AD725025 AD726025 AD727025 AD730025 AD732025 AD734025

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34

Blue Red Olive

2.26mm 1.78mm 1.55mm 1.37mm 1.19mm 1.04mm 0.84mm 0.70mm 0.61mm 0.51mm 0.41mm 0.33mm 0.30mm 0.25mm 0.24mm 0.20mm 0.15mm 0.10mm 0.08mm

2.77mm 2.54mm 1.83mm 1.65mm 1.45mm 1.50mm 1.27mm 1.05mm 0.91mm 0.81mm 0.71mm 0.64mm 0.56mm 0.51mm 0.45mm 0.41mm 0.30mm 0.23mm 0.21mm

6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm

Amber

Grey

Lt. Amber

Green

Lt. Green

Pink

Purple

Blue

Orange Lt. Grey

Red

Peach Clear

Lavender

Yellow

Lime

Colour polyethylene plastic hub with double helix luer lock thread. Suitable for use with liquids and pastes including use with most UV cure adhesives. Rigid high density plastic to stainless steel. Industrial grade safe to 100 psi and silicone-free materials. Packs of 50, 500 or 1000.

0.50” Long Dispensing Tips

Code

Gauge

Hub Colour ID

OD

Tube Length

AD712050

12

Blue

2.26mm

2.77mm

12.70mm

3UHFLVLRQ 'LVSHQVLQJ &RPSRQHQWV AD713050 13 Red 1.78mm 2.54mm 12.70mm

AD714050 AD715050 AD716050 AD717050 AD718050 AD719050 AD720050 AD721050 AD722050 AD723050 AD724050 AD725050 AD726050 AD727050 AD730050 AD732050 AD734050

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34

Olive

1.55mm 1.37mm 1.19mm 1.04mm 0.84mm 0.70mm 0.61mm 0.51mm 0.41mm 0.33mm 0.30mm 0.25mm 0.24mm 0.20mm 0.15mm 0.10mm 0.08mm

1.83mm 1.65mm 1.45mm 1.50mm 1.27mm 1.05mm 0.91mm 0.81mm 0.71mm 0.64mm 0.56mm 0.51mm 0.45mm 0.41mm 0.30mm 0.23mm 0.21mm

12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm

Amber

Grey

Lt. Amber

Green

Lt. Green

Pink

Purple

Blue

Orange Lt. Grey

Red

Peach Clear

Lavender

Yellow

Lime

Colour polyethylene plastic hub with double helix luer lock thread. Suitable for use with liquids and pastes including use with most UV cure adhesives. Rigid high density plastic to stainless steel. Industrial grade safe to 100 psi and silicone-free materials. Packs of 50, 500 or 1000. All tips have a blunt end polished tube design for precision application of pastes and liquids.

ǁǁǁ͘ĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ ƐĂůĞƐΛĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ нϰϰ ;ϬͿ ϭϵϬϴ ϲϴϲϲϲϬ

*HQHUDO 3XUSRVH 3UHFLVLRQ 7LSV

1.0” Long Dispensing Tips

Code

Gauge

Hub Colour ID

OD

Tube Length

AD712100 AD713100 AD714100 AD715100 AD716100 AD717100 AD718100 AD719100 AD720100 AD721100 AD722100 AD723100 AD724100 AD725100 AD726100 AD727100 AD730100

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30

Blue Red Olive

2.26mm 1.78mm 1.55mm 1.37mm 1.19mm 1.04mm 0.84mm 0.70mm 0.61mm 0.51mm 0.41mm 0.33mm 0.30mm 0.25mm 0.24mm 0.20mm 0.15mm

2.77mm 2.54mm 1.83mm 1.65mm 1.45mm 1.50mm 1.27mm 1.05mm 0.91mm 0.81mm 0.71mm 0.64mm 0.56mm 0.51mm 0.45mm 0.41mm 0.30mm

25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm 25.40mm

Amber

Grey

Lt. Amber

Green

Lt. Green

Pink

Purple

Blue

Orange Lt. Grey

Red

Peach Clear

Lavender

Colour polyethylene plastic hub with double helix luer lock thread. Suitable for use with liquids and pastes including use with most UV cure adhesives. Rigid high density plastic to stainless steel. Industrial grade safe to 100 psi and silicone-free materials. Packs of 50, 500 or 1000.

1.50” Long Dispensing Tips

Code

Gauge

Hub Colour ID

OD

Tube Length

AD712150 AD713150

12 13

Blue Red

2.26mm 1.78mm

2.77mm 2.54mm

38.10mm 38.10mm

3UHFLVLRQ 'LVSHQVLQJ &RPSRQHQWV AD714150 14 Olive 1.55mm 1.83mm 38.10mm AD715150 15 Amber 1.37mm 1.65mm 38.10mm

AD716150 AD717150 AD718150 AD719150 AD720150 AD721150 AD722150 AD723150 AD724150 AD725150 AD726150 AD727150

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Grey

1.19mm 1.04mm 0.84mm 0.70mm 0.61mm 0.51mm 0.41mm 0.33mm 0.30mm 0.25mm 0.24mm 0.20mm

1.45mm 1.50mm 1.27mm 1.05mm 0.91mm 0.81mm 0.71mm 0.64mm 0.56mm 0.51mm 0.45mm 0.41mm

38.10mm 38.10mm 38.10mm 38.10mm 38.10mm 38.10mm 38.10mm 38.10mm 38.10mm 38.10mm 38.10mm 38.10mm

Lt. Amber

Green

Lt. Green

Pink

Purple

Blue

Orange Lt. Grey

Red

Peach Clear

Colour polyethylene plastic hub with double helix luer lock thread. Suitable for use with liquids and pastes including use with most UV cure adhesives. Rigid high density plastic to stainless steel. Industrial grade safe to 100 psi and silicone-free materials. Packs of 50, 500 or 1000. Technical Data Sheet is available for each product and ROHS REACH Certificates. Products are held in stock for despatch within 24 Hours of order received. Products can also be ordered securely online. While reasonable efforts have been made to ensure all information on this data sheet is accurate, Adhesive Dispensing Ltd. do not assume responsibility for any errors or omissions. All specifications, illustrations, data and prices are subject to change without notice.

ǁǁǁ͘ĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ ƐĂůĞƐΛĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ нϰϰ ;ϬͿ ϭϵϬϴ ϲϴϲϲϲϬ

*HQHUDO 3XUSRVH 3UHFLVLRQ 7LSV

2.0” Long Dispensing Tips

Code

Gauge

Hub Colour ID

OD

Tube Length

AD712200 AD713200 AD714200 AD715200 AD716200 AD717200 AD718200 AD719200 AD720200 AD721200 AD722200 AD723200 AD724200 AD725200

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Blue Red Olive

2.26mm 1.78mm 1.55mm 1.37mm 1.19mm 1.04mm 0.84mm 0.70mm 0.61mm 0.51mm 0.41mm 0.33mm 0.30mm 0.25mm

2.77mm 2.54mm 1.83mm 1.65mm 1.45mm 1.50mm 1.27mm 1.05mm 0.91mm 0.81mm 0.71mm 0.64mm 0.56mm 0.51mm

50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm 50.80mm

Amber

Grey

Lt. Amber

Green

Lt. Green

Pink

Purple

Blue

Orange Lt. Grey

Red

DCK600 Assorted Tip Kit

Code

Gauge Colour

ID

MaterialLength

Type

TTN14 TTN16 TTN18 TTN20 TTN22 TTN25 TTN27

14 16 18 20 22 25 27 14 15 18 20 21 22 25 27 30 32 14 15 18 20 21 22 23 25 27 30 14 15 18 20 21 22 23 25 27 30

Olive Grey

1.60mm Polyethylene 1.22mm Polyethylene 0.84mm Polyethylene 0.61mm Polyethylene 0.41mm Polyethylene 0.25mm Polyethylene 0.20mm Polyethylene 1.60mm Polypro/SS 1.37mm Polypro/SS 0.84mm Polypro/SS 0.61mm Polypro/SS 0.51mm Polypro/SS 0.25mm Polypro/SS 0.20mm Polypro/SS 0.15mm Polypro/SS 0.10mm Polypro/SS 1.60mm Polypro/SS 1.37mm Polypro/SS 0.84mm Polypro/SS 0.61mm Polypro/SS 0.51mm Polypro/SS 0.41mm Polypro/SS 0.33mm Polypro/SS 0.25mm Polypro/SS 0.20mm Polypro/SS 0.15mm Polypro/SS 1.60mm Polypro/SS 1.37mm Polypro/SS 0.84mm Polypro/SS 0.61mm Polypro/SS 0.51mm Polypro/SS 0.41mm Polypro/SS 0.33mm Polypro/SS 0.25mm Polypro/SS 0.20mm Polypro/SS 0.15mm Polypro/SS

31.75mm 31.75mm 31.75mm 31.75mm 31.75mm 31.75mm 31.75mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm

Tapered Tapered Tapered Tapered Tapered Tapered Tapered Precision Precision Precision Precision Precision

Green Pink Blue Red Clear Olive Amber Green

TE714050PK TE715050PK TE718050PK TE720050PK TE721050PK TE722050PK TE725050PK TE727050PK TE730050PK TE732025PK TE71405045 TE71505045 TE71805045 TE72005045 TE72105045 TE72205045 TE72305045 TE72505045 TE72705045 TE73005045 TE71405090 TE71505045 TE71805090 TE72005090 TE72105090 TE72205090 TE72305090 TE72505090 TE72705090 TE73005090

Pink

Purple

3UHFLVLRQ 'LVSHQVLQJ &RPSRQHQWV 0.41mm Polypro/SS 12.70mm Precision TE723050PK 23 Orange 0.33mm Polypro/SS 12.70mm Precision Blue

Red

Precision Precision Precision Precision

Clear

Lavender

Yellow

Olive

Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90

Amber Green

Pink

Purple

Blue

Orange

Red

Clear

Lavender

Olive

Amber Green

Pink

Purple

Blue

Orange

Red

Clear

Lavender

ǁǁǁ͘ĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ ƐĂůĞƐΛĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ нϰϰ ;ϬͿ ϭϵϬϴ ϲϴϲϲϲϬ

*HQHUDO 3XUSRVH 3UHFLVLRQ 7LSV

TN00DKIT Assorted Tip Kit Code Gauge Colour ID

MaterialLength

Type

TT14-DHUV TT16-DHUV TT18-DHUV TT20-DHUV TT22-DHUV TT25-DHUV TT27-DHUV TE714050PK TE715050PK TE718050PK TE720050PK TE721050PK TE722050PK TE723050PK TE725050PK TE727050PK TE730050PK TE732025PK TE71405045 TE71505045 TE71805045 TE72005045 TE72105045 TE72205045 TE72305045 TE72505045 TE72705045 TE73005045 TE71405090 TE71505045 TE71805090 TE72205090 TE72305090 TE72505090 TE72705090 TE73005090 AD714050 AD715050 AD716050 AD718050 AD719050 AD720050 AD721050 AD722050 AD723050 AD725050 AD726050 AD727050 AD730050 7015LLPK

14 16 18 20 22 25 27 14 15 18 20 21 22 23 25 27 30 32 14 15 18 20 21 22 23 25 27 30 14 15 18 22 23 25 27 30 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 30 n/a

Olive Grey

1.60mm Polyethylene 1.22mm Polyethylene 0.84mm Polyethylene 0.61mm Polyethylene 0.41mm Polyethylene 0.25mm Polyethylene 0.20mm Polyethylene 1.60mm Polypro/SS 1.37mm Polypro/SS 0.84mm Polypro/SS 0.61mm Polypro/SS 0.51mm Polypro/SS 0.41mm Polypro/SS 0.33mm Polypro/SS 0.25mm Polypro/SS 0.20mm Polypro/SS 0.15mm Polypro/SS 0.10mm Polypro/SS 1.60mm Polypro/SS 1.37mm Polypro/SS 0.84mm Polypro/SS 0.61mm Polypro/SS 0.51mm Polypro/SS 0.41mm Polypro/SS 0.33mm Polypro/SS 0.25mm Polypro/SS 0.20mm Polypro/SS 0.15mm Polypro/SS 1.60mm Polypro/SS 1.37mm Polypro/SS 0.84mm Polypro/SS 0.41mm Polypro/SS 0.33mm Polypro/SS 0.25mm Polypro/SS 0.20mm Polypro/SS 0.15mm Polypro/SS

31.75mm 31.75mm 31.75mm 31.75mm 31.75mm 31.75mm 31.75mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 6.35mm 1.83mm 1.65mm 1.45mm 1.27mm 1.05mm 0.91mm 0.81mm 0.71mm 0.64mm 0.51mm 0.45mm 0.41mm 0.30mm OD

Tapered Tapered Tapered Tapered Tapered Tapered Tapered Precision Precision Precision Precision Precision Precision Precision Precision Precision Precision Precision Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 45 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Bent 90 Tip Cap 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm 12.70mm

Green Pink Blue Red Clear Olive Amber Green

Pink

Purple

Blue

Orange

Red

Clear

Lavender

Yellow

Olive

Amber Green

Pink

Purple

Blue

Orange

Red

Clear

Lavender

Olive

Amber Green

3UHFLVLRQ 'LVSHQVLQJ &RPSRQHQWV TE72005090 20 Pink 0.61mm Polypro/SS 12.70mm Bent 90 TE72105090 21 Purple 0.51mm Polypro/SS 12.70mm Bent 90

Blue

Orange

Red

Clear

Lavender

Orange

n/a

SA7524 Assorted Tip Kit Code Gauge Hub Colour ID

Tube Length

Olive

1.55mm 1.37mm 1.19mm 0.84mm 0.70mm 0.61mm 0.51mm 0.41mm 0.33mm 0.25mm 0.24mm 0.20mm 0.15mm

Amber

Grey

Green

Lt. Green

Pink

Purple

Blue

Orange

Red

Peach Clear

Lavender

ǁǁǁ͘ĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ ƐĂůĞƐΛĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐƉĞŶƐŝŶŐ͘ĐŽ͘ƵŬ нϰϰ ;ϬͿ ϭϵϬϴ ϲϴϲϲϲϬ

5HDVRQV WR XVH RXU GLVSHQVLQJ FRPSRQHQWV ,QGXVWULDO JUDGH - FHUWLILHG VDIH IRU XVH WR SVL :LOO QRW EUHDN ZKHQ LQ XVH XQGHU SQHXPDWLF RU PHFKDQLFDO SUHVVXUH &HUWLILHG 6LOLFRQH - )UHH 2XU FRPSRQHQWV ZLOO QRW FRQWDPLQDWH IOXLGV SODFHG ZKHQ LQ XVH LQFOXGLQJ VSHFLDOLVW DGKHVLYHV %XUU - IUHH $OO EOXQW WLSV DUH HOHFWUR - SROLVKHG DQG SURGXFHG WR D KLJK SUHFLVLRQ ILQLVK :LGHVW UDQJH - ZH VWRFN PLOOLRQV RI SDUWV LQ PDQ\ GLIIHUHQW VW\OHV DQG DQ H[WHQVLYH UDQJH RI FDUWULGJHV QR]]OHV PL[HUV )DVW OHDG WLPHV 0RVW SURGXFWV DUH KHOG LQ VWRFN DQG DYDLODEOH ZLWKLQ GD\V QRW ZHHNV %R[HG - PRVW RI RXU WLSV DUH VXSSOLHG LQ VHDOHG ER[HV IRU HDV\ LGHQWLILFDWLRQ DQG SURWHFWLRQ DJDLQVW FRQWDPLQDWLRQ %DWFK FRGHV - DOO ODEHOOHG ZLWK EDWFK FRGHV IRU WUDFHDELOLW\ ([SHUW VXSSRUW :H UHFRPPHQG RXU SURGXFWV WR HQVXUH RXU FXVWRPHUV UHFHLYH WKH ULJKW VROXWLRQ IRU WKHLU DSSOLFDWLRQ

9LVLW RXU JURZLQJ FXVWRPHU NQRZOHGJH EDVH IRU PRUH SURGXFW LQIRUPDWLRQ GDWD VKHHWV YLGHRV DQG DGYLFH KWWSV ZZZ DGKHVLYHGLVSHQVLQJ QHW NEBUHVXOWV DVS

$GKHVLYH 'LVSHQVLQJ /WG 8QLW $OVWRQ 'ULYH

%UDGZHOO $EEH\ 0LOWRQ .H\QHV %XFNLQJKDPVKLUH 0. +% 8. 7HO )D[ LQIR#DGKHVLYHGLVSHQVHUV FR XN KWWSV ZZZ DGKHVLYHGLVSHQVHUV FR XN

Ξ ϮϬϭϵ ĚŚĞƐŝǀĞ ŝƐƉĞŶƐŝŶŐ >ƚĚ ZĞĨ͘

- ϭϵϲϮϮ - ϰϰ

Made with FlippingBook flipbook maker